Beglobal.nu - regional exportsamverkan - Jönköpings län

Första steget ut i världen är hur lätt som helst. Du behöver inte ens resa dig från datorn. Vårt webbtest mäter framgångsfaktorerna som avgör ert företags potential på den internationell marknad.

När webbtestet är ifyllt får du en uppföljning av svaren med vändande e-post. Rekommendationer och frågeställningar för hur ni ska gå vidare med internationaliseringsarbetet.

I nästa steg får du kontakt med en rådgivare och specialist på internationalisering från Almi eller EEN. Tillsammans går vi igenom resultatet från testet, tittar på era utvecklingsmöjligheter och gör en plan för er medverkan i projektet.

Beglobal.nu regional exportsamverkan Jönköpings län samlar exportaktörer som Enterprise Europe Network, Business Sweden, EKN, Almi och Science park för att förenkla din exportaffär. 

Så här kan din resa se ut!

Vad innehåller de olika stoppen på din resa?

När du och ditt företag väljer att medverka i projektet får du tillgång projektets samtliga verktyg som beskrivs nedan. Vilka stopp just du gör på din resa anpassas efter behov. Projektdeltagaravgiften är 5000 SEK per medverkande företag.

Personlig Coach - En guide på färden.

Våra coacher är erfarna experter på internationella marknader. Den som kopplar ihop i rätt resurser med rätt företag. De stöttar, inspirerar och vägleder företaget i processen. Framförallt är de dedikerade till just ert företag under projektet. Ni får tillgång till ett kvalificerat bollplank under en längre period.

Hållbarhet - Ansvar över gränserna

Hållbart företagande innefattar frågor om jämställdhet, mångfald och miljö. Till viss del är det hygienfaktorer, men i många fall skarpa konkurrensfördelar. Inte minst är det viktigt att ha koll på de här frågorna i en internationell miljö för att minimera risker. Studie efter studie visar att konsumenterna tar hållbarhet på allvar och rankar varumärken efter deras ansvar.

Frågeställningar - Lösningar utmed vägen

Det är omöjligt att förutse alla stopp utmed vägen. Inom projektet försöker vi identifiera nya behov och hitta de lösningar och verktyg som snabbar på ditt företags affärer.

Finansiering - Resurser för att växa

Genom projektet får du hjälp att hitta och söka finansiering som kan stödja ditt företags insatser internationellt. Extern finansiering gör det lättare för ditt företag att snabbare nå nya marknader. Finansiering kan användas vid inköp av externa tjänster som höjer ditt företags internationella konkurrenskraft.

Affärskontakter - Ta kontakt, gör affärer

Kontakter är värdefulla i alla affärssammanhang och för exporten är de ovärderliga dörröppnare. Tillsammans med din coach kartlägger du ditt nätverk och får tillgång till nya kontakter. Ni jobbar också aktivt för att identifiera och bearbeta nya kontakter.

Inspirationsresor - Där människor möts föds idéer

Verklighetsnära är nyckeln till framgång. För de flesta deltagare börjar projektet med att besöka den potentiella tillväxtmarknaden och göra en första bedömning av produktens eller tjänstens möjligheter. Inom projektet ordnar vi även gruppresor för deltagande företag. Målet för resorna är olika branschkluster, konferenser eller mässor där vi lär oss av andra och upptäcker nya möjligheter.

Mötesplatser - Träff punkt tillväxt

Under projektet bjuder vi in till branschspecifika event med matchmaking i fokus. En chans att hitta likasinnade och göra affärer.

Workshops - Läroplanen som följer ert företag

Kunskap är A och O när ni ger er ut i världen. En viktig del i projektet är också vårt program med workshops. Utbudet av workshops styrs av projektdeltagarnas efterfrågan och ni väljer själva vilka ni vill delta i. På schemat står ämnen som kulturella skillnader, internationell juridik och praktiska färdigheter för export, mässor och betalningar. Det gemensamma temat är affärsnytta.

SNABBARE AFFÄRER NÄR COACHEN ÄR MED HELA VÄGEN!

Låt oss fatta oss kort. Vi är väl medvetna om att din tid är värdefull, men det är vårt nya program för företagare som vill satsa internationellt också. En chans du helt enkelt måste ta!

Tillväxt på nya marknader? Du har säkert tänkt tanken och skissat på möjligheterna, men… tullregler, kulturskillnader, lagar och avtal, korruption. Listan på hinder blir lätt lång. Det vi gör är att hjälpa dig gå till handling och nå hela vägen i mål med din satsning. Utan onödiga fördröjningar. Ett snabbspår för utlandssatsningen.

För att snabbt nå din internationella marknad erbjuder vi en personlig coach som ger dig stöd från start till mål. Tillsammans väljer ni de verktyg som behövs för att trimma ert internationella erbjudande - del för del, efter behov. Resan startar med ett kostnadsfritt webbtest som visar ditt företags nuvarande position och ger underlag för individuell utformning av er färdplan.

Nu kör vi!

Våra samarbetspartners

I projektet BeGlobal.nu samverkar Enterprise Europe Network, Almi, Business Sweden, EKN, Science park för att gemensamt kunna erbjuda de verktyg, kontakter och kunskap som respektive organisation besitter. Projektet finansieras av EU's regionala utvecklingsfond och Region Jönköpings län och Almi med syftet att skapa tillväxt i regionens små och medelstora företag.

News & Reference

kontakt

Max Sundvall

Internationell affärsrådgivare
Enterprise Europe Network
Telefon: 036 30 65 12
Mail:   max.sundvall@almi.se   

Malin Jönsson

Internationell affärsrådgivare
Enterprise Europe Network
Telefon: 036 30 65 09
Mail:   malin.jonsson@almi.se

Johannes Falkeström

Regional Exportrådgivare
Business Sweden
Telefon: 0722 476 054
Mail:   johannes.falkestrom@business-sweden.se 

Markus Jonsson

Internationell affärsrådgivare
Enterprise Europe Network
Telefon: 036 30 65 28
Mail:   markus.jonsson@almi.se

Håkan Bäckström

Regionansvarig
EKN - Exportkreditnämnden
Telefon: 0768 050 205
Mail:   hakan.backstrom@ekn.se

Om Beglobal.nu

Projektet Beglobal.nu tar avstamp i behovet att samordna de exportfrämjande insatserna från offentliga aktörer som Enterprise Europe Network, Almi Företagspartner, Business Sweden, EKN och Science park med flera. Historiskt har relativt få små och medelstora företag i Jönköpings län lyckats med sin internationalisering då marknadsutveckling och internationalisering är resurs- och tidskrävande processer. Ledtiden för etablering på nya marknader behöver minska, såväl på hemma som på exportmarknader.

Projektet Beglobal.nu fokuserar på att mer riktade och djupare insatser för tillväxt med fokus på nya marknader och internationalisering. Almi Jönköping. De deltagande aktörerna vill med detta projekt kunna bidra till en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i hela Jönköpings län genom att genomföra djupare och mer långtgående insatser jämfört med vad man kan erbjuda i de ordinarie verksamheterna. visa mer...

Våra erfarenheter stöds av Kontigos kartläggning från 2013 som understryker några av de kritiska faktorer som upplevs bidra till att en främjandeinsats från offentliga aktörer blir lyckad. Förutom att stödinsatsen bör anpassas efter företagens behov behövs också ett mer långsiktigt stöd där företagen erbjuds personligt stöd i alla steg i etablerings- och internationaliseringsprocessen. Det är också viktigt för företagen att tidigt kunna möta kunder på en ny marknad och därmed snabbt få en riktig och realistisk bild av förutsättningarna för det egna företaget att lyckas internationellt. Strategisk kompetens, kulturell förståelse, en korrekt marknadsanalys och inte minst ekonomiska resurser är avgörande faktorer för att kunna skapa och genomföra en fungerande affärsutvecklingsstrategi.

Behovsanpassade stödinsatser är centralt i Beglobal.nu där en större möjlighet till av anpassning av de offentliga aktörernas erbjudanden till det individuella företagets behov lyfts fram. Vi fördjupar arbetet med internationalisering i regionens företag och utvecklar, metoder och samarbeten mellan organisationerna som effektiviserar arbetet med företag som vill hitta nya marknader. Samtliga organisationer ser ett behov av kompletterande insatser i företagen än vad man idag har resurser att genomföra. För att möte detta behov har en nulägesanalys i form av ett webbtest tagits fram vilket identifierar vart företags unika behov.

Snabbare marknadsintroduktion är också ett nytt grepp i Beglobal.nu då de flesta organisationer i länet som arbetar med internationalisering traditionellt har lagt mycket tid på att förbereda företagen inför en internationell satsning, vilket har inneburit att man försökt utbilda inom det mesta innan företaget tagit kontakt med nya marknader. Bristen på möjlighet att individualisera och behovsanpassa har inneburit att företag har i vissa fall tappat intresset och lagt sin satsning på hyllan. Det har också visat sig att företagen många gånger behöver support och uppbackning under själva satsningen för att lyckas snarare än support inför. Erfarenheterna påvisar att det är viktigt att tidigt möta kunder på en ny marknad och därmed snabbt få en riktig och realistisk bild av förutsättningarna för det egna företaget att lyckas internationellt.

För att kunna genomföra projektet Beglobal.nu delfinansierar Europeiska Unionen via COSME-programmet insatser som ska öka konkurrenskraften hos Europeiska företag. Därutöver delfinansierar Region Jönköpings Län projektet inom ramen för regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad. Slutligen finansierar ALMI Företagspartner projektet som en del i sitt arbete att utveckla regionen företag från idéer till framgångsrika företag!

 

Hantering av personuppgifter

På vår webbplats använder vi cookies för att ditt besök ska fungera bättre. Läs mer om cookies och hur vi använder dem här: information om cookies 

visa mindre...